Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
AHC 340 4200 09/96-12/98 AUDI S8 V8 8
AKH 340 4200 08/97-12/98 AUDI S8 V8 8
AQH 360 4200 05/99-02/01 AUDI S8 V8 8
AVP 360 4200 09/00-09/02 AUDI S8 V8 8
AYS 360 4200 02/01-09/02 AUDI S8 J..:V8 8
BCS 360 4200 09/00-02/01 AUDI S8 J..:V8 8